Sikkerhet

Parkering / Biltrafikk

Det er kun én biloppstillingsplass pr. andel, enten uteparkering, carport eller garasje. Parkering skal skje på anviste plasser. Andelseierne plikter å påse at deres besøkende benytter gjesteplassene.

Parkering foran inngangsdørene skal ikke forekomme. Dette er av hensyn til fremkommelighet for syketransport/utrykingskjøretøy og tilsvarende. Det er heller ikke tillatt å parkere på grøntarealer.
Kjøring inne på området skal begrenses til av- og pålessing, flyttetransport, syketransport, utrykningskjøretøyer og renovasjonsbiler.

All kjøring inne på boligområdet skal skje meget aktsomt og hensynsfullt. Vis hensyn til barn som leker.
Tomgangskjøring er uheldig for miljøet. Det er også svært forstyrrende, spesielt på kvelds- og nattetid, og skal ikke forekomme.

Utekraner

De som har kran i kjøkkenbenken til utekran, er ansvarlige for disse, og må påse at utekranen tømmes for vann, og skal stenges i god tid før frosten.

Snømåking

Vi er selv ansvarlige for å holde utvendige trapper og plass foran trappene fri for snø og is. Det gjøres oppmerksom på at salt ikke må benyttes for isfjerning i trappene. Tre kasser med sand/singel er plassert på området, og kan benyttes fritt til dette formål. Det er også et felles ansvar å holde plassene foran postkassene fri før snø og is. Sameiet har en del utstyr/redskaper, slik som spader, koster etc. som kan lånes, ved henvendelse til en i styret. 

Åpen ild på verandaer og terrasser

Bruk av åpen ild, og eller annen form for flamme, er kun tillatt minimum 4 m fra bygningen eller brennbart materiale. Dette inkluderer også gass- og kullgrill. Dette av hensyn til brannsikkerheten.

Trivsel og miljø

Søppel

Felles søppel- og sorteringsdunker skal benyttes, og plassen skal holdes ryddig av alle.
Søppel og papir som ligger rundt på området, plukkes opp og kastes i søppeldunkene.
Gjenstander som skal fjernes, skal ikke lagres ved hus eller på p-plass.
Brennbart materiale skal ikke oppbevares i garasjer eller nær husvegger.

Støy

Om natten – regnet mellom kl. 23 og kl. 06 - skal det være generell ro i og omkring husene. Radio/TV/musikkanlegg benyttes hensynsfullt. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter kl. 23, skal beboerne i tilstøtende boliger varsles på forhånd.

Husdyrhold

Hunder skal holdes i bånd inne på området. Hundeekskrementer skal fjernes umiddelbart.

Terrasser, varandaer og svalganger

Det bør utvises forsiktighet med blomsterkasser i 2.etg, slik at de ikke er til sjenanse for beboerne i 1.etg, enten ved vanning, eller ved at de kan falle ned. Blomsterkasser må derfor plasseres på innsiden av rekkverket.
Det bør utvises hensyn ved risting av tepper fra 2. etg.
Terrasser, verandaer eller svalganger skal ikke benyttes til lagring av avfall. Det skal ikke plasseres ting i svalgangene som kan hindre ferdsel.
Se eget punkt for bruk av åpen ild under Sikkerhet.

Innvendig

Avtrekksvifte på kjøkkenet skal alltid holdes åpen for å unngå kondens og muggdannelser.
Beboerne skal straks det oppdages skadedyr, kakerlakker el.l. i boligen, melde fra til styret. Seksjonseier må for egen regning sørge for eventuell desinfisering/fjerning av skadedyr.

Generell orden

Alle beboerne henstilles til å holde utearealet rundt sin andel rent og ryddig, slik at det ikke er til sjenanse for øvrige beboere. Parabolantenner skal monteres slik at de ikke er til hinder og sjenanse for øvrige beboere. Husk at svalganger er til for ferdsel og må derfor holdes åpne og fri for hindringer. Hovedrydding av fellesarealene, gjøres på dugnad.